جامعه سالم با کشاورزی ارگانیک
خدمات مهندسی کشاورزی رویش مشاوره در کلیه امور گلخانه، تغذیه صحیح باغات پسته و طراحی فضای سبز

مقدمه

از اوايل قرن بيستم و به دنبال افزايش جهاني جمعيت ، ش كل گيري سامانه اي از كشاورزي كه امروز كشاورز رايج خوانده مي شود نگراني هاي گوناگوني را نسبت به پيامدهاي اين سامانه برانگيخت و اين دغدغه ها در ميان سده گذشت ه با كاربرد بيش از حد نهادهاي ب رون مزرعه اي به ويژه كودها و آفت كش ها ، علفكش هاي شيميايي مصنوعي افزا يش يافت و تلاش براي يافتن رهيافت هاي جايگزين شدت گرفت كه در نتيجه منجر به پيدايش مفهوم كشاورزي پايدار با استفاده از محصولات ارگانيك شد.

كشاورزي ارگانيك : كشاورزي ارگانيك سامانه اي است كه تلاش مي كند تا محيط در آن به تعادلي دست يابد كه ضمن توليد بهينه بارور ي و حفظ حاصل خيزي خاك كنترل آفات ، و بيماريها وعلف هاي هرز به كمك تقويت فرايندها و چرخه هاي زيستي و طبيعي حاصل شود و نهاده هاي

( انرژي و منابع محيطي نيز به شكل غير افراطي و كار آمد به كار برده شود . هاجز ( 1981

واژه ارگانيك

لرد نورث بورن ، نخستين فردي است كه از واژه ارگانيك در كشاورزي در كتاب خود ( نگاهي به زمين ) كه در سال 1940 ( در بحبوحه جنگ جهاني دوم ) نوشته شده استفاده كرد.

اهداف كشاورزي در ارگانيك

كشاورزي ارگانيك به دنبال دو هدف عمده است :

1 تقويت پايداري سامانه هاي كشاورزي ( حفظ توليد براي تامين نياز هاي جمعيت روبه رشد انساني بدون آسيب زدن به محيط )

2 اتكاي هرچه بيشتر سامانه كشاورزي به نهاد ه ها و منابع محلي و عدم وابستگي به نهاده هاي برون مزرعه اي

يكي از تفاوتهاي عمده كشاورزي ارگانيك با ديگر مكاتب كشاورزي ، پايداري در تدوين و استاندارد هاي مشخص براي مجموعه عملياتها ، روشها ونهاد ه هايي است كه طي توليد ، فراورده ها و  بازاريابي اين محصولات بايد رعايت شود ( ريگبي و كاسرس 2001

روند تاريخي گسترش كشاورزي ارگانيك :

1 مراحل پيدايش 1970 1924

الف سر آلبرت هاوارد را مي توان بنيان گذار جنبش كشاورزي ارگانيك دانست با نوشتن كتاب وصيت نامه كشاورزي كه حاصل 25 سال پژوهش او در منطقه ايندور هندوستان است.

ب پيدايش مباني فكري كشاورزي ارگانيك را مي توان به رودلف اشتاينر و كشاورزي بيودايناميك نسبت داد . وي نظريه مطرح نمود كه انسان به عنوان جزئي از يك تعادل جهاني است و بايد با درك اين نكته همسو با طبيعت زندگي كند و بر اساس همين نظريه فايفر اصول كشاورزي بيودايناميك

را ارائه كرد و كشاورزي ارگانيك تا پا يان دهه 1920 در آلمان ، سوئيس انگلستان ، دانمارك و هلند شكل گرفت.

ج در سال 1930 هانس مولر ، سياستمدار سوئيسي به دنبال ابداع كشاورزي ارگانيك بيولوژيك برآمد.

2 مراحل گسترش 1990 1970

پس از دهه 1960 پژوهش و فعاليت هاي عملياتي كشاورزي ارگانيك در سراسر ج هان گسترش يافت گسترش كشاورزي ارگانيك پس از بهران جهاني نفت و تشديد حساسيت ها نسبت به موضوعات زيست محيطي كشاورزي ، رشد فزاينده اي يافت.

ويليام آلبرشت در سال 1970 تعريفي از كشاورزي بوم شناخت ي ارائه كرد كه بر اساس آن اصول بوم شناختي وارد توليد محصولات زيستي شد.

در FIBL فدراسيون ملي كشاورزي ارگانيك ) موسسه پژوهشي كشاورزي ارگانيك ) FNAB دهه 1970 1980 تاسيس گرديد.

كه اين نهاد ه ها نقش مهمي در تدوين استانداردهاي توليد و بازار محصولات ارگانيك و گسترش پژوهش ها و آگاهي مصرف كنندگان بر عهده داشته اند طي اين دوره قان ون گذاري در زمينه كشاورزي ارگانيك به تدريج در كشورهاي مختلف آغاز شد.

نخستين قوانين مربوط به كشاورزي ارگانيك در سال 1974 در ايالت اورگون و درسال 1979 در ايالت كاليفرنيا به تصويب رسيد و در فرانسه نخستين قوانين مربوط به كشاورزي ارگانيك در سال۱۹۸۵  تصويب شد.

3 _ مرحله رشد از آغاز دهه 1990

با شروع دهه 1990 رشد سريع كشاورزي ارگانيك در سراسر جهان آغاز شد و نهاد ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي به حمايت و توزيع كشاورزي ارگانيك پرداختند نخستين نمايشگاه جهاني توليدات ارگانيك در آلمان گسترش يافت . دولت فدرال ايالت متحد ه قوانين توليد مواد غذايي

2092 را در مورد كشاورزي / ارگانيك را منتشر ساخت در سال 1991 اتحاديه اروپا لايحه 91 ارگانيك در قالب يك قانون از تصويب گذراند واين قانون از سال 1994 در تقريبا تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پذيرفته شد پس از آن قوانين مربوط به كشاورزي ارگانيك در آمريكاي شمالي استراليا ژاپن كه بازار عمده محصولات هستند منتشر شد.

توليد و بازار محصولات ارگانيك در اين مرحله به سرعت رشد كرد كه مهمترين عوامل اين امر را مي توان :

1- افزايش آگاهي عمومي 2 بازار خرده فروشي اين محصولات وسياستگذاري مطلوب دانست.

از سالهاي پاياني دهه 1990 پژوهش هاي مربوط به كشاورزي ارگانيك افزايش قابل توجهي يافت و در حال حاضر كشاورزي ارگانيك در نزديك به 100 كشور جهان انجام مي شود و بنا به آخرين

( آمارها 31 ميليون هكتار سطح زير كشت محصولات ارگانيك است . (لياقتي و همكاران سال 1385

اصول كشاورزي ارگانيك

1- حفظ حاصل خيزي خاك در دراز مدت از طريق به كار گيري راهكارهاي زيستي

۲- بازيافت بقاياي گياهي و جانوري به منظور باز گشت عناصر به خاك

۳-منع كاربردهاي شيميايي مانند آفت كش ها كودهاي معدني علفكشها ، افزودنيهايشيميايي

4-  توليد غذا با كيفيت مطلوب به مقدار كافي

5- تقويت چرخه هاي زيستي درون كشت بوم كه شامل چرخه هاي زيستي ريز موجودات پوشش گياهي و جانوري خاك

6-حفظ و بهبود باروري خاك در دراز مدت

7- حفظ تنوع زيستي ژنتيكي سامانه توليد و بوم سازگارهاي پيرامون آن كه شامل حفظ زيستگاه گياهان طبيعي و حياط وحش نيز مي شود

8- كاربرد مناسب آب ، منابع آبي و موجودات زنده

9-ايجاد توازن پايدار بين توليد زراعي و پرورش دام

10- كمينه سازي انواع آلودگي هاي ناشي از سامانه كشاورزي

11- توليد پوشاكي با طول عمر زياد و كيفيت مناسب

12- تامين كيفيت مطلوب زندگي براي كليه افراد كه در چرخه توليد محصولات ارگانيك دخيل هستند مثل درآمد كاني ، رضايت شغلي و محيط كار ايمن و سالم داشته باشند

13- تامين وضمانت غذاي سالم .

وضعيت جهاني كشاورزي ارگانيك

در بسياري از كشورهاي دنيا به ويژه اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ميزان خريداران محصولات17/ ارگانيك به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافت مثلا بازار خرده فروشي غذاي ارگانيك 5

( ميليارد دلار درسال 2000 به 31 29 ميليارد دلار درسال 2005 رسيد ( يوسفي و ويلر 2003طي يك دوره 10 ساله ( 1996 1986 ) بازار مواد غذايي ارگانيك ايالت متحده 4 برابر افزايش يافت و پيش بيني مي شود

كه اين روند در سال 24 درصد افزايش يابد.

در آلمان نيز بين سالهاي 2000 تا 2003 سطح زير كشت محصولات ارگانيك 34 درصد و تعداد( كشاورزان ارگانيك 29 درصد افزايش يافت ( ميرپلاگر 2005

در حال حاضر بيش از 31 ميليون زمين كشاورزي در بيش از 633 هزار مزرعه در سراسر جهان تحت مديريت ارگانيك اداره مي شود كه 7 درصد از كل زمينهاي كشاورزي دنياست . (برداشت 7

سهم قاره ها در توليد محصولات ارگانيك

11 ميليون هكتار زمين كشاورزي ارگانيك رتبه نخست / 1 اقيانوسيه 39 درصد با دارا بودن 9۶ ميليون هكتار) / 2 اروپا 23 درصد ( 95 ميليون هكتار) / 3 آمريكاي لاتين 19 درصد ( 82 ميليون هكتار) / 4 آسيا 9 درصد ( 92ميليون هكتار) / 5 آمريكاي شمالي 7 درصد ( 2۰ميليون هكتار) (برداشت 8 /  96 آفريقا 3 درصد

 (سطح زير كشت زيستي در ده كشور برتر جهان در سال 2007 (براساس هكتار)

4 ايالات 3 چين 2300000 2 آرژانتين 3099427 1 استراليا 11800000

5 ايتاليا 1067102 متحده 1620351

8 آلمان 807406 7 اسپانيا 807569 6 برزيل 842000

( 10 انگليس 619852 (برداشت 9 9 اروگوئه 759000

به گفته آقاي دكتر جهانسوز در ايران حدود 230 هزار هكتار از اراضي كشور به صورت ارگانيك مي

باشد كه 125 هزار هكتار باغات و 105 هزار هكتار اراضي زراعي بدون استفاده از سم و كود اداره در سطح 800 هزار هكتار هستيم كه شامل 255 هز ار IPM مي شوند و هم اكنون در اجراي برنامه باغات و 555 هزار هكتار زمين زراعي فقط با مصرف كود شيميايي زير كشت قرار گرفته . ( مجله

( تازه هاي كشاورزي سال نهم شماره 84 83

ويژگي هاي مصرف كنندگان محصولات ارگانيك

1 اندازه خانوار كوچ ك تر دارند. 2 فرزند كمتر دارند . 3 مخارج ماهانه بالاتر د ارند . 4 بيشتر زن هستند تا مرد. 5 جوان تر هستند . 6 تحصيلات بالاتري دارند . 7 درآمد بالاتري دارند .

چشم انداز كشاورزي ارگانيك در ايران

ايران با مساحتي نزديك به 1657197 كيلومتر مربع يكي از مراكز عمده تكامل كشاورزي به شمار مي رود ( كوچكي و ق رباني 2005 ) برخي گمان ها و البته شواهد تاريخي حاكي از آن است كه ديمكاري براي نخستين بار حدود 10 هزار سال پيش در غرب ايران و در دامنه و كوهپايه زاگرس شكل گرفته.

از آنجا كه ايران در گسترده وسيعي از شرايط اقليمي ، عرض جغرافيايي و ارتفاع قرار دارد و تنوع قابل توجهي در محصولات كشاورزي آن به چشم مي خورد.

سطح زير كشت محصولات كشاورزي در كشور ايران بين 18 12 ميليون هكتار گزارش شده و سامانه كشاورزي ايران را مي توان به دو گروه كشاورزي سنتي و كشاورزي صنعتي تقسيم بندي كرد و كشاورزي سنتي هم در بسياري از نقاط ايران اجر ا مي شود كه اين كشت بوم هاي سنتي را مي توان نوعي سامانه ارگانيك فراموش شده در نظر گرفت.

عمليات و فرايندهاي كشت بوم هاي سنتي در ايران شامل كاربرد نهاد هاي درون مزرعه اي تناوب زراعي كنترل مكانيكي و دستي ( وجين ) علف هرز با هدف پايداري دراز مدت بوم شناختي و عدم آسيب زدن به محيط زيست است كه ريشه در انديشه گل گرايي ( جامع نگري )

دارد كه پايه هاي كشاورزي پايدار و كشاورزي ارگانيك را تشكيل مي دهد . نوعي ديگر كشاورزي در ايران كشاورزي صنعتي يا همان كشاورزي رايج است كه براساس كاربرد سنگين نهاد هاي برون

مزرعه اي و انرژي خواه مانند نهاده هاي شيميايي و مصنوعي و ماشين آلات سنگين كشاورزي استوار است كه هدف آن بيشينه عملكرد گياه زراعي بدون توجه به پيامدهاي دراز مدت كاربرد اين نهادها است.

جاي تاسف آنكه باوجود مصرف سنگين چنين نهاده هايي ناپايداري در اين كشت بوم سوء مديريت موجب شده تا عملكرد اين سامانه با استانداردهاي جهاني ني ز فاصله زيادي داشته باشد يا در واقع بخش عمده اي از اين سامانه ها ضمن اينكه عملكرد خوبي ندارند به ش دت موجب آسيب رساندن به محيط زيست شده اند.

مثال : طبق مطالعه اي كه در استان خراسان انجام شد با وجودي كه بيش از 95 درصد كشاورزان پنبه كاران منطقه از نهاده هاي شيميايي و ماشين آلات كشاورزي و چاه هاي عميق استفاده مي كنند كمتر از يك پنجم از اين سامانه ها از حدا قل پايداري قابل قبولي بر خوردار مي باشد .

( (مهدوي دامغاني و همكاران 2006

طبق آمار رسمي در طي سال زراعي 2001 2000 بيش از 27 هزار تن افت كش هاي شيميايي در كشور استفاده شد و در سال 2002 نيز بيش از 125 ميليون دلار صرف واردات اين آفت كش ها شده ( مهدوي دامغاني و كوچكي 2007 )

فرصت هاي كشاورزي ارگانيك در ايران

دلايلي وجود دارد كه به استناد آنها مي توان چنين ادعا كرد كه ظ رفيت و توانمنديهاي فراواني براي استقرار و گسترش كشاورزي ارگانيك در ايران وجود دارد.

1 بيش از 6 ميليون هكتار از زمين هاي كشاورزي ايران ديمزار هستند و به عنوان يك اصل در ديمكاري به دلايل مختلف فني و جلوگيري از رشد رويشي بي رويه بر اثر مصرف كودهاي نيتروژن كه در ديمكاري موجب تخليه آب خاك در ابتداي فصل رشد و در نتيجه در ادامه فصل رشد موجب دانه بندي ضعيف و عملكرد پايين مي شود و به دلايل اقتصادي و پايين بودن عملكردها معمولا

كاربردهاي كودهاي شيميايي و نهاده هاي برون مزرعه اي ديگر در ديمكاري ها مقرون به صرف نيست و معمولا از كودهاي شيميايي كمتر و يا اصلا استفاده نخواهد شد و چنانچه كشاورزان در اين سامانه از منابع ديگر نيتروژن مانند كودها دامي والي ويا بقولات را جايگزين كند تبديل اين مزارع به سامانه ارگانيك تسهيل خواهد شد.

2 استفاده از دانش بومي : مثال استفاده از برج كبوتر : كه عبارتست از سازه هاي مرتفي كه به منظور جمع آوري فضولات پرندگان براي استفاده در زمينها احداث مي شدند.

3 كاربرد بقولات و كودهاي دامي : چون بقولات غني از نيتروژن هستند و نيتروژن را با رابطه همزيستي با با كتريهاي رايزوبيوم تثبيت مي كند ع لاوه براين از آنجايي كه سامانه پرورش دام در بسياري از مناطق كشاورزي خيز كشور وجود دارد و كشاورزان به راحتي به كودهاي دامي به عنوان جايگزين براي نهاده هاي شيميايي دسترسي دارند.

اگر مسئله حذف نهاده هاي شيميايي از كشت و بومهاي رايج كشور بدرستي مديريت شود راه »  « براي تبديل آنها به سامانه ارگانيك بسيار هموار خواهد بود

اولويت كشاورزي ارگانيك در ايران

بسياري از سامانه ها و محصولات زراعي و دامي كشور از اولويت و امتياز براي تبديل به كشاورزي ارگانيك به شكل گواهي شده اي برخوردارند.

1 به عنوان مثال نخلستانهاي مركز و جنوب كشور تا حد زيادي بر اساس كشاورزي ارگانيك وكم نهاده اداره مي شوند.

2 توليدات عشايري از ديگر مواردي است كه توانمندي هاي استفاده نشده بسياري براي گواهي ارگانيك آنها وجود دارد.

6 ميليون هكتار زمين به عنوان جنگل مرتع و عرصه هاي / 3 براساس آخرين آمار در آسيا 4 طبيعي ارگانيك گواهي شده ( ويلر و يوسفي 2006 ) كه تنها در چين نزديك به 3 ميليون هكتار مرتع تحت ارگانيك است . بنابراين اين فرصت بر اي كشاورزي ارگانيك ايران وجود دارد كه گسترده وسيعي از عرصه هاي طبيعي را كه اكنون در تمام نقاط كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرد به عنوان ارگانيك گواهي كند

مسائل اقتصادي تاثير گزار به كشاورزي ارگانيك در ايران

1 يكي از مهمترين نگراني ه ا كشاورزان براي پذيرش كشاورزي ارگانيك كاهش احتمالي عملكرد محصول است و در بسيار موارد اين نگراني ها بي مورد است گزارش هاي متعددي در بسياري از مناطق جهان وجود دارد كه كاهش عملكرد را مي توان با توجه به مازاد قيمت مجصولات ارگانيك جبران نمود.

2 كاهش هزينه نه اده هايي كه در كشاورزي ارگانيك مصرف نمي شوند مي توان كاهش احتمالي عملكرد را در سامانه ارگانيك در شرايط ايران جبران نمود.

3 در بسياري از مناطق جهان قيمت محصولات ارگانيك بيش از محصولات رايج است و دليل آن  برتري كيفي و بهداشتي و زيست محيطي اين محصولات است. (برداشت 14

چالش هاي كشاورزي ارگانيك در ايران

1 ديدگاه سياست گزاران بخش كشاورزي : يكي از دلايل بي توجهي نسبت به كشاورزي ارگانيك در ايران همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه افزايش جمعيت و تصميم آنها بر توليد هرچه بيشتر براي دستيابي به امنيت غذايي و فداكردن كيفيت براي رسيدن به كميت.

2 به طور كلي كشورهايي كه يك دوره طولاني مدت جنگ را پشت سر گذاشته اند فاقد سرمايه هاي زير ساخت ها و زمان كافي براي گسترش روشهاي پ ايدار كشاورزي هستند و مهمترين اولويت آنها ، امنيت غذايي ميليونها انسان گرسنه است.

ولي اين موارد را ن مي توان نسبت به عدم گسترش كشاورزي ارگانيك در ايران توجيه كرد مثال هندوستان واندونزي از كشورهاي در حال توسعه با انفجار جمعيتي سنگين تر از ايران هستند كه به  ترتيب 150790 هكتار و 17783 هكتار سطح زير كشت ارگانيك گواهي شده.(برداشت 15

راهكارهاي رسيدن به كشاورزي ارگانيك

1 شناخت مسائلي كه بيشترين ظرفيت را براي پذيرش و تبديل به كشاورزي ارگانيك را دارند.

2 آموزش كشاورزان در مورد مفاهيم و عمليات كشاورزي ارگانيك.

3 آموزش مصرف كنند گان با هدف افزايش آگاهي آنها در مورد مزاياي محصولات ارگانيك.

4 فراهم ساختن زير ساخت هاي لازم براي پژوهش و آموزش كشاورزي ارگانيك.

5 تدوين استانداردها و قوانين توليد فراورده ها و بازار محصولات ارگانيك.

( 6 كاربرد دانش بومي در فرايند توليد محصولات ارگانيك

قسمتی از مقاله مهندس پیش بین

[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ] [ ۲۰:۱۶ بعد از ظهر ] [ عباسی ]

1-      سفيدك دروغي يا كركي خيار(Pseudoperonospora Cubensis)

اين بيماري بيشترين خسارت را به گلخانه داران وارد مي كند و حداقل يك ماه توليد خيار را متوقف مي كند.كه در بين گلخانه داران به سرخك معروف است، اين قارچ در هواي گرم ومرطوب ظاهر مي شود و بوسيله تهويه، ابزار و ادوات و حركت كارگران بين رديف ها گسترش مي يابد.

كنترل: استفاده از ارقام مقاوم، تقويت بوته ها با كود هاي حاوي فسفر وپتاس ، كاهش رطوبت ، هرس برگهاي آلوده

استفاده از قارچ كش هاي مسي و در صورت پيشروي قارچ استفاده از متالاكسيل مانكوزب 100 گرم در 100 ليتر آب بعلاوه200 سي سي كود برگ حاوي P,K

استفاده از قارچ كشهاي بليرام دف – اكويشن پرو- فلينت- اكسي كلرو مس و ...

نكته: در زمان آلودگي بوته ها به اين بيماري مصرف كود هاي ازت دار بايد به حداقل برسد.

2-      بوته ميري خيار يا مرگ گياهچه:(Damping off )

در ابتداي رشد بوته ها ي خيار ممكن است ريشه و طوقه و بوته به يكي از قارچ هاي  پتيوم، فوزاريوم، ريزوكتونيا و فايتفترا آلوده شده باشد و در نهايت منجر به مرگ بوته شود. در سال اول كاشت حمله اين قارچ كم است ولي در سالهاي بعد خسارت آن زياد مي شود.

كنترل: مديريت تهويه خاك، كنترل رطوبت ودماي گلخانه، آبياري قطره اي بجاي غرقابي، ضد عفوني كود دامي با گوگرد گرانول ، اطمينان از پوسيده بودن كود دامي،ضد عفوني خاك با بخار آب داغ، در صورت انتشار قارچ بعد از كاشت خيار حذف بوته هاي آلوده استفاده از قارچ كش متالاكسيل به ميزان 5 گرم به فاصله 10سانتي طوقه زير خاك و سمپاشي با يكي از سموم قارچ كش سيستميك .

3-      سفيدك حقيقي يا پودري(Sphaerotheca fuliginea )

آلودگي به اين قارچ بيشتر در هواي مرطوب و خنك رخ مي دهد، ميزبان واسط اين قارچ علف هاي خانواده آفتابگردان مي باشد. همچنين در ارديبهشت كه گلخانه داران جهت كاهش شدت نور با گل يا رنگ پاشي نور را كم مي كنند اين بيماري ظاهر مي شود.

كنترل: استفاده از ارقام مقاوم ، حذف علفهاي هرز اطراف گلخانه، استفاده ازكود هاي حاوي فسفر بالاو قارچكشهايي نظير؛ كالكسين 75(تري دمرف ) سي سي در 100 آب ، توپاز(پنكونازول) 20سي سي در 100 آب

4-      ويروس موزائيك خيارز(C.M.V)

علائم ويروس ابتدا روي برگهاي جوان ظاهر مي شود و آنها را چروكيده با لبه هاي برگشته در مي آورد وسپس       فاصله ميان گره ها كوتاه و بوته به حالت روزت در مي آيد و ميوه حالت برجسته به خود مي گيرد. ناقلين اين بيماري شته ها مي باشند.

كنترل: استفاده از ارقام مقاوم، از بين بردن علفهاي هرز، مبارزه باحشرات مكنده از جمله شته ها، حذف بوته هاي آلوده و انتقال به بيرون از گلخانه و معدوم آن. هنوز هيچ سمي براي اين بيماري به بازار نيامده ولي مي توان با رعايت بهداشت زراعي و استفاده از سموم مسي از گسترش ويروس جلوگيري كرد.

5-      گموز خيار(Cladosporium cucmerium)

عامل اين بيماري قارچ است و بيشتر در گلخانه هاي سرد و مرطوب  و بدون تهويه بوجود مي آيد كه با بالا بردن دما و تهويه خوب از گسترش آن مي كاهد.

كنترل: استفاده از ارقام مقاوم، كنترل رطوبت ودماي گلخانه، آبياري قطره اي بجاي غرقابي ، در صورت نياز به قارچ كش، سمپاشي با اكسي كلرو مس 150گرم در 100ليتر آب ، كاربندازيم 100 گرم در 100ليتر آب، متالاكسيل مانكوزب 300گرم داخل سيستم قطره اي هر هزار متر مربع .

 ۶-      كفك خاكستري (Botrytis cirena)

علائم اين بيماري با مرگ بافت ساقه ها و با خسارت روي برگ ها ظاهر مي شود و همچنين آب گزيدگي و پوسيدگي گلبرگها . اين قارچ در ابتدا به رنگ قهوه اي و سپس خاكستري رنگ مي شود. شيوع آن بيشتر در رطوبت هاي بالاي 85% و كنترل نشدن تهويه است .

كنترل: كاهش رطوبت وكنترل تهويه ،حذف قسمتهاي آلوده،  استفاده قارچ كشهاي كاپتان و بندزي ميدازول .

 

 

موفق باشيد

عباسي

  

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ ] [ ۱۲:۲۸ بعد از ظهر ] [ عباسی ]

نحوه کشت :

 پس از انتخاب بذر بايد فکر نحوه کشت باشيم به طور کلی در مقابل ما دو راه برای کشت بذر قرار دارد. يکی کشت مستقيم و کشت به صورت خزانه که از اين دو راه به خاطر صرفه جويی در استفاده از امکانات گلخانه ای و مراقبت بيشتر و بهتر تا جوانه زدن٬ بهتر است از کشت در خزانه بهره گيری کرد. برای کشت مستقيم زمين بايد رطوبت کافی داشته و به اصطلاح گاورو باشد و بهتر است زير و روی بذر به مقدار مورد نياز بيته موس ريخته شود.
بهترين خاک برای کشت در گلدانهای نشاء ماده ای طبيعی به نام بيته موس می باشد که در بازار انواع خارجی و ايرانی آن يافت می شود.اگر محل قرار گرفتن سينی نشاء دارای ۳۰ درجه سانتی گراد حرارت بوده و نور و رطوبت کافی وجود داشته باشد پس از ۵ تا ۷ روز بذر جوانه می زند و چنانچه شرايط مناسب نبوده و عوامل نور و گرما و رطوبت به صورت دلخواه نباشد اولا در زمان جوانه زنی تاخير ايجاد می شود و ثانيا در جريان رشد گياه نيز اختلالاتی پديدار خواهد شد. توصيه می شود اين نوع بذرها را به علت گرانی آنها ۲۴ ساعت قبل از کاشت در زمين و يا گلدان در يک پارچه نخی و يا پنبه ای در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرد. بايد دقت کرد قبل از اين کار بذرها ابتدا در آب ولرم خيسانده شوند از طرفی بايد مراقبت های لازم را به عمل آورد تا گياه جوان بدون آفت و بيماری به زمين منتقل شود.
انتقال نشاء به زمين اصلی :

وقتی بذرها سبز شدند و رشد کافی نمودند بايد آنها را به زمين گلخانه منتقل کنيم.بدين منظور حفره هايی که با فاصله معين و بر اساس تراکم بوته در متر مربع محاسبه شده است بر روی بسترها تعبيه می کنيم که دقيقا به اندازه حجم خاک گلدانهای سينی نشاءمی باشد. آنگاه با احتياط کامل نشاء را همراه با خاک گلدان از گلدانها جدا کرده و در حفره ها قرار می دهيم.در اينجا بايد مراقب باشيم تا به ريشه ها آسيبی وارد نيايد. بعد از انتقال نشاء به زمين آبياری را شروع می کنيم . به ياد داشته باشيم مدت قرار گرفتن نشاء در گلدان نبايد از حد معمول تجاوز کند زيرا در اين صورت است که ريشه به علت حجم کم خاک دچار مشکل شده و از رشد طبيعی باز می ماند و در نتيجه گياه از ابتدا ضعيف خواهد بود و پس از آن هم رشد درستی نخواهد داشت.
تراکم بوته ها

 به منظور دستيابی به بيشترين برداشت محصول از متر مربع تراکم بوته ها حائز اهميت است.بعضی از کشاورزان و گلخانه داران بر اين باورند که اگر تعداد بوته در واحد سطح بيشتر باشد محصول بيشتری می توانند برداشت کنند.بر اساس تجارب بدست آمده در گلخانه های خاکی برای واريته های موجود تراکمی برابر با ۷/۱ تا ۳ بوته٬ بنابر تجربه شخصی فصل کاشت و نوع واريته از نظر کوچکی و بزرگی برگ در نظر می گيرند که در اين مورد می توان از کشاورزان با تجربه و کارشناسان مربوطه کمک گرفت. ناگفته نماند که اين کار دلايل فنی و مهمی دارد که از جمله می توان ميزان نوردهی و جذب مواد مغذی خاک در فصول سرد را نام برد.پس به خاطر اينکه بوته ها از نور کافی برخوردار بوده و رشد مناسبی داشته باشند بايد به گونه ای کاشت شوند که به روی يک ديگر کمتر سايه بياندازند و به عبارتی ديگر موجب جلوگيری از تابش نور کافی به گياه نشوند از طرفی در فصول سرد ميزان غذا رسانی خاک به ريشه کمتر می شود و اگر تراکم هم در چنين وضعيتی زياد باشد طبيعی است که به ريشه مواد کافی نخواهد رسيد.
آبياری اوليه :

 برای آبياری گلخانه بهتر است از سيستم تحت فشار به صورت قطره ای استفاده کنيم.در اين روش که بهترين نوع آن استفاده از نوارهای آبياری است که از حدر رفتن آب جلوگيری می کند. بر اساس برنامه ای منظم به آبياری گياه خواهيم پرداخت زيرا آبياری به صورت سنتی ضمن بالا بردن مصرف آب و همچنين رطوبت گلخانه مواد غذايی در خاک را شسته و دسترسی ريشه را به اين مواد کم کرده.شايان ذکر است که آبياری گياه بر اساس سن گياه بافت خاک و زمان مصرف متفاوت است. برای مثال می توان گفت که خاک در زمستان به آب کمتری نيازمند است تا در فصل تابستان ولی در هر صورت بايد به طور يکنواخت و دوره های منظم آبياری کرد و مسلما در خاک های سبک مقدار آبياری کمتر و فاصله زمانی بين آن نيز کمتر خواهد بود. توصيه می شود در هنگام آبياری زمين را برای مدت طولانی به حالت اشباع قرار ندهيم و حتما رطوبت ۲۵ درصدی را در فاصله دو آبياری رعايت نماييد به عبارت ديگر برای تناوب آبياری٬ زمانی اقدام به آبياری نماييد که رطوبت خاک به ۲۵٪ رسيده باشد ضمنا اين را هم بدانيد که گياه خيار در زمانی که به گلدهی می رسد نياز بيشتری به آب دارد.
برخی از کشاورزان معتقدند بعد از اينکه گياه جوان ۴ برگ حقيقی خود را کامل کرد بايد يک دوره تشنگی به گياه داد.چون اعتقاد دارند ريشه گياه در حالت تشنگی به طور طبيعی به دنبال يافتن آب به عمق خاک نفوذ می کند و اين حرکت ريشه باعث افزايش حجم ريشه می شود. به هر حال گياه پس از دوره تشنگی و آبياری پس از آن رشد سريعی خواهد داشت. در زمان رشد بوته بايد نخهای گلخانه را آماده کرده و بر فراز بوته ها به سيم های مهار در فضای سقف گلخانه متصل نمود تا در هنگام رشد سريع بوته ها به طور منظم به دور نخ ها بسته شود برای بستن بوته ها به دور نخ ها روش های مختلفی وجود دارد می توان پائين نخ ها را به سيم مهار در پائين گياه بست و يا اينکه نخ اضافه را به دور قرقره های سيمی پيچانده و بر روی سيم مهار قرار داد و يا اينکه به وسيله کلیپس های مخصوص که به اندازه قطر ساقه گياه است و به انتهای نخ ها بسته می شود ارتباط ساقه و نخ را بدون گره زدن به گياه برقرار نمود شايان ذکر است که نبايد در مرحله نخ کشی بی توجهی نمود زيرا غفلت در اين کار باعث شکستن ساقه گياه می شود و سبب آسيب جدی به گياه خواهد شد.
آبیاری

 آبياری گلخانه برای خاک های سبک می تواند به روش نشتی باشد يعنی با ايجاد جوی و پشته آبياری صورت می گيرد. در صورت استفاده از سيستم های قطره ای که با لوله های مخصوص صورت می گيرد نيازمند يک محاسبه دقيق هستيم زيرا معمولا وسط خط لوله از فشار آب کمتری برخوردار است و به اين علت آبياری به صورت يکنواخت انجام نمی شود.آبياری قطره ای بايد به صورتی باشد که پيازرطوبتی بين دو قطره چکان به يکديگر متصل شود . همانطور که می دانيد روزانه مقدار معينی اب زمين تبخير می شود که بايد در موقع مناسب تامين گردد.در صورتی که نسبت به آب يک منطقه مشکوک باشيم با آزمايش آب تصميم نهايی را اتخاذ می کنيم مقادير مجاز EC در آب براساس ميلی موس تامين می شود EC کمتر از ۱ بسيار خوب EC بين ۱ تا۲ مناسب و EC ۲ تا ۳ کمی زياد EC ۳ تا ۴ زياد و EC بالاتر از ۴ بسيار زياد غير قابل قبول می باشد.
هرس اولیه :

 در بوته خيار تا زمانی که ارتفاع گياه به ۳۰ سانتی متر نرسيده هيچگونه هرسی را انجام نمی دهيم . اما پس از اينکه بوته به ارتفاع ۳۰ سانتی متری رسيد شاخه های فرعی و ميوه و گلهای آن را به تدريج حذف می کنيم. با اين کار به گياه اجازه می دهيم که تمام انرژی توليدی توسط گياه صرف رشد ساقه و برگهای اوليه شود و بدين وسيله گياه قوی و شاداب باشد از ارتفاع ۳۰ سانتی متر به بعد شاخه های فرعی را حذف کنيم ولی با توجه به فصل کاشت و نظر برخی کارشناسان و کشاورزان با سابقه برخی به شاخه های فرعی اجازه می دهند رشد نمايند و بر اساس واريته و فصل کاشت طول شاخه های فرعی را تنظيم می کنند. قابل ذکر است که در فصل بهار جوانه انتهايی شاخه های فرعی را بعد از ظهور برگ پنجم حذف می کنند به ياد داشته باشيد که هرس اوليه گياه تاثير مستقيم و بسيار خوبی در رشد و بار دهی بوته خواهد داشت البته مشروط بر اينکه به طور صحيح و اصولی انجام گيرد.

برداشت محصول :

 از مواردی که بايد در انجام آن دقت بسياری کرد تا آسيبی به گياه وارد نشود نحوه چيدن خيار از بوته است که به دلايلی با اهميت است شيوه اصولی و صحيح چيدن خيار از بوته اين است که آن را به سمت بالا کشيده تا بدين وسيله از ساقه جدا شود اين عمل باعث می شود که بقايا يا دنباله ميوه بر روی ساقه باقی نماند زیرا باقی ماندن این قسمت بر روی ساقه باعث پوسيدگی ساقه می شود و از طرفی دنباله ميوه علاوه بر اينکه وزن ميوه را سنگين تر می کند باعث جلوگيری از نرم شدن سريع ميوه هم می شود امروزه در اکثر گلخانه ها ديده می شود که خيار را به وسيله قيچی از شاخه جدا می کنند اين کار زمانی می تواند مشکل آفرين باشد که قيچی آلوده به بيماریهای قارچی و ويروسی خاصی باشد. در اين حالت امکان انتقال بيماری از يک بوته به بوته ديگر زياد است. بد نيست بدانيد به تازگی دستگاهی اختراع شده است که به وسيله اشعه می تواند ميوه را از ساقه جدا کند.ولی تا زمانی که دسترسی به اين وسائل امکان پذير باشد بهتر است حتاالمقدور ميوه با دستکش چيده شود ضمنا از ابزارهایی استفاده کنيد که اطمينان داشته باشيد آلوده نيستند.

پائین کشی بوته ها :

 زمانی که بوته ها به سقف مفيد گلخانه می رسند بايد پائين کشيده شوند.نکته ای که در اين دوره حائز اهميت است هرس برگهای فرسوده تر و پير تر در طول دوره برداشت است.به طوری که هنگام پائين کشيدن بوته برگهای پائينی ضمن اينکه عمر خود را سپری کرده اند تعداد کمی نيز برای هرس کردن باقی مانده باشد. بايد همواره به ياد داشته باشيد که هرس برگهای فرسوده در هر نوبت نبايد بيش از ۳ برگ در بوته باشد و حداقل ۱۸ تا ۲۵ برگ روی بوته باقی بماند. هرس برگ های فرسوده بايد در طول دوره و به تناوب انجام گيرد که در هنگام پائين کشی مشکلی پيش نيايد و ضمنا متوجه باشيم برگهايی که هرس می کنيم نبايد از تعداد برگهای توليد شده بيش تر باشد. به هر حال بعد از هرس برگ هاي مسن تر و رسيدن بوته به سقف٬ ۳ روش برای هرس بوته خيار مرسوم است.
اول اينکه با حذف برگهای پائينی و شل کردن نخ ها از قرقره که به سيم مهار متصل است ساقه را به صورت گرد در روی زمين قرار داده البته گاهی ساقه ها به جای اينکه روی زمين قرار گيرند بر روی شاسی های مخصوصی که با فاصله ۵۰ سانتی متر تعبيه شده اند قرار می گيرند. زمانی که بوته به انتها می رسد به دو شاخه فرعی اجازه می دهیم که رشد خود را ادامه دهند و دوباره به سمت پائین حرکت کنند.این دو شاخه فرعی را مانند شاخه های اصلی در نظر می گيريم و پس از رشد اين شاخه ها جوانه ای انتهايی شاخه اصلی را حذف مي کنيم و سوم اگر در پايان فصل کشت با فرا رسيدن هوای گرم مصادف باشد می توان به جای پائين کشيدن بوته ها آن را بر روی سيم ها انداخته تا مانند سايبانی در گلخانه عمل کند در اين حالت بايد کاملا مراقب بود که بوته ها در موقع خم شدن شکسته نشوند و بعد ها دچار ضايعات و بيماری نگردند..

[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ] [ ۱۹:۴۵ بعد از ظهر ] [ عباسی ]

مقدمه

    با توجه به محدوديت منابع توليد از جمله خاك مناسب وآب، و وجود عواملي مانند توليد محصول در خارج فصل، پرورش گياه در مناطقي غير از رستنگاه طبيعي خود، پيشرس كردن محصولات، صرفه‌جويي و بهينه كردن مصرف نهاده‌ها، افزايش عملكرد در واحد سطح و در نتيجه افزايش سود و بهره‌وري اقتصادي بيشتر، ايجاد زمينه‌ اشتغال مولد براي فارغ‌ التحصيلان جديد كشاورزي و غيره، گسترش و توسعه توليدات گلخانه‌اي در نقاط مختلف كشور با حمايت بخش خصوصي و دولتي، طي سالهاي گذشته تا به امروز روند شتابان و فزاينده‌اي داشته است.

  برغم توفيقات حاصله، متأسفانه به نظر مي‌رسد كه گسترش و توسعه روند مذكور عمدتاً داراي ويژگي‌هاي صرفاً كمي بوده و اصول كيفي طراحي و ساخت گلخانه‌ها كمتر مورد توجه بوده است. به همين دليل در بعضي نقاط كشور عليرغم استقبال شايان توجه به عمل آمده از اين روش، طرح‌هاي گلخانه‌اي مطابق اهداف و پيش‌بيني‌هاي اوليه طراحان و عاملان آن پيش‌ نرفته و با مشكلات عمده‌اي روبرو گرديده است. يكي از عوامل اصلي محدود كننده بويژه در مناطق سردسير كشور، گرم كردن گلخانه و مصرف بالاي سوخت و مسائل و مشكلات مربوط به آن مي‌باشد. مصرف زياد سوخت در گلخانه‌ها به دليل طراحي نامناسب و غير اصولي از يك سو و مشكلات متعدد تأمين آن (بوروكراسي اداري، توزيع نامناسب يارانه، قيمت بالا، گراني كرايه حمل، عملكرد نامناسب سيستم توزيع و پرسنل آن و نرسيدن به موقع سوخت در زمان لازم) از سوي ديگر باعث بالا رفتن هزينه توليد، عدم صرفه اقتصادي و گاهي اوقات ايجاد ضررهاي هنگفت مالي و نهايتاً استيصال گلخانه‌دار و توقف كار خواهد شد.

زمان کاشت در فصل اول:

   زمان کاشت را باید طوری تعیین کنیم که نیاز کمتری به سیستم های گرمایشی یا به حداقل گرمایش نیاز باشد. طبق تحقيقي كه صورت گرفت هیچ یک از گلخانه داران زمان مشخصی را برای کشت ندارند ولی در حال حاضر بعلت هزینه بالای خرید سوخت حتمآباید کشت بموقع صورت گیرد تا حداقل نیاز به بخاری­ها باشد.

  در فصل اول کشت که همان اواخر تابستان است چون هوا گرم است ونیاز آبیاری خیار بالاست وبوته هم علفی رشد می­کند و ریشه هم گسترش نمی­یابد کمتر کشاورزان رغبت به کاشت نشان می­دهند ولی در حال حاضر بعلت برداشتن یارانه سوخت می­بایست اوایل مرداد ماه خیار راکشت کرد تا اوایل شهریور به بار بنشیند و حدود 3 ماه هم طول دوره باردهی است که با این اوصاف اواخر آذر ماه باردهی خیار به پایان می­رسد.

  ما تقریبآ از اواسط مهر ماه نیاز به سیستم گرمایشی داریم و حدود 45 روز به سوخت نیاز داریم، به صورتی که در هر هزارمترمربع به حدود7000 لیتر گازوئیل نیاز داریم و چون درابتدای برداشت هنوز هوا زیاد سرد نشده بخاری­ها فقط اواخر شب و نزدیک به صبح که هوا سرد است روشن می­شوند.

طبق جدول زیر ما در هزار متر مربع هزینه ها را محسبه وسود حاصله را بدست آوردیم.

2500عدد بذر و 7000 لیتر گازوئیل نیاز است

نوع  مورد مصرف

    هزینه واحد(تومان)

       کل هزینه (تومان)

گازوئیل

            150     

  1100000بعلاوه کرایه حمل

برق

--------------------

             250000   

بذر

           120  

             300000

کود وسم

--------------------

             500000

کارگر

--------------------

             550000

متفرقه

--------------------

             300000  

جمع هزینه ها

--------------------

           3000000

 

درصورتی که برداشت ما 10000 کیلو در هزارمترمربع باشد وخیار هم از قرارهر کیلو 500 تومان بفروش برسد کل فروش ما 5 میلیون است که اگر هزینه ها را از آن کم کنیم 2000000 سود فروش می­شود. این در صورتی است که ما خوشبینانه به قیمت فروش نگاه کنیم چون قیمت این محصول نوسانات زیادی دارد و نمی­توان روی آن حساب کرد.

زمان کاشت در فصل دوم:

 همان فصل کاشت زمستانه است، قبل از اینکه مسئله سوخت مطرح شود اکثر کشاورزان اوایل بهمنشروع به کاشت مستقیم می­کردند تا اواخر اسفند و نزدیک به عید نوروز خیار رابه بازار عرضه کنند چون در این موقع از سال بازار فروش بهتر از مواقع دیگر است .

در حال حاضر بعلت اینکه در بهمن ماه هوا سرد است ونیاز به سوخت زیادی جهت گرم کردن محیط کشت است، می­توان خیار را در اوایل اسفند کرد چون به قول ما یزدیها خرم زمین بالا آمده و رشد بوته ما هم سریع­تر است و هر چه بگذرد هوا گرم تر می­شود که حدود 40روز که بیشتر شب ها است به سیستم گرمایشی نیاز داریم که می­توان با مدیریت صحیح سوخت هزینه ها را پایین آورد.

نحوه کشت در فصل اول:

همان اوایل شهریور است که می­توان با کشت  را بصورت مستقیم انجام داد یعنی بذر رامستقیمآدر داخل گلخانه کشت کرد، چون درابتدا بحث سوخت مطرح نیست.

نحوه کاشت در فصل دوم:

 در فصل دوم که همان زمستان است باید کشت حتمآبصورت غیر مستقیم صورت گیرد، به این صورت که با استفاده از سینی­های کاشت نشاء را تولید و در گلخانه کشت کرد.

این روش محاسن زیادی دارد؛ یکی از محاسن آن که مد نظر ما است مصرف سوخت کمتر است، بدین صورت که اگر ما 5000 متر مربع سطح زیر کشت گلخانه داشته باشیم نیاز به 12500عدد بذر داریم که باید بذور را داخل سینی­های کاشت کشت کنیم و قسمتی از سالن را با نایلون جدا کرده وبا استفاده از یک بخاری گرمای آن را تآمین کنیم، سپس که نشاء ها به اندازه کافی رشد کردند به سالنها جهت کاشت انتقال دهیم.

حسن بعدی پیش رس کردند محصول است، چون درکشت مستقیم نمی­توان تمام سالن را یکنواخت گرم کرد و در این فصل حدود 10 روز طول می­کشد تا بذور ما جوانه زده و دو برگ کتیلودنی از خاک خارج شود در صورتی که در غیر مستقیم ظرف مدت 10 روز نشاء ما به 4 برگی می­رسد ولی در مستقیم همین 4 برگی شدن 25 روز طول می­کشد.

از محاسن دیگر این روش کنترل آفات وبیماریها درهمان اوایل کاشت است، چون بستر خاکی آلوده به قارچهای عامل بوته میری می­باشد باکشت در سینی کاشت بعلت وجود بستر ضد عفونی شده هیچ گونه آلودگی به عوامل بیماریزایی وجود ندارد در نتیجه مصرف سموم وهزینه آن هم کاهش می­يابد.

در این روش مصرف آب هم کاهش چشمگیری می­یابد و گیاه بوجود آمده بانشاء، بسیارقوی تر از گیاه کاشته شده به روش مستقیم است.

نحوه احداث گلخانه:

  گلخانه باید طوری احداث شود که حد اکثر نورگیری را داشته باشدو همچنین خلاف جهت بادهای غالب منطقه باشد.

تجارب نشان داده که اگر خواستیم اطراف گلخانه دیوار چینی کنیم حتمآفاصله تا سالن را رعایت کنیم تا موجب سایه اندازی به گیاه کاشته شده در سالن نشود که خود مشکلاتی را به وجود می­آورد ازجمله؛ زودتر سرد شدن سالن و روشن شدن سیستم گرمایشی که خود مصرف سوخت را نیز افزایش می­دهد و همچنین سبب بروز بیماری سفیدک سطحی می­شود.

نحوه نصب نایلون جلوی گلخانه(کلگی ها):

  طبق پژوهشی که انجام شد، اگر سرهای گلخانه یا بقول ما گلخانه­داران کلگی­های گلخانه را دو جداره کنیم می­توان تا 10% از مصرف سوخت را کاهش داد.

بدین صورت که ابتدا با همان روش قبلی نایلون را می­کشیم و باتخته ای که کمی ضخیمتر از روش معمول است با میخ محکم می­کنیم، سپس یک لایه دیگر از نایلون را دوباره روی آن می­کشیم و محکم می­کنیم در این حالت چون یک فضای خالی بین دو لایه نایلون بوجود می­آید خود یک حالت عایق ایجاد می­کند تا بادهای سرد کمتر به سالن نفوز کنند و گرمای حاصل از بخاری به بیرون نفوذ نکند.

نحوه نصب نایلون روی سقف گلخانه:

  در حال حاضر نایلون گلخانه را بصورت 8 متری  بریده و روی سقف گلخانه پهن کرده و نصب می کنندکه این خود به مرور زمان با سرد وگرم شدن نایلون سبب شل شدن آن می­شود که باد وسرما از زیر آن به داخل گلخانه نفوذ می­کنند كه نفوذ هوا سبب هدر رفتن مقدار زيادي گرما مي­شود. ما می­توانیم نایلون به عرض 10 متر تهیه کنیم و سقف گلخانه را یک تیکه بدون برش  با این نایلون بپوشانیم که همین کاررا بصورت آزمایشی سال قبل در فصل دوم که همان زمستان باشد انجام شد که خیلی در کاهش مصرف سوخت مثمر ثمر بوده، بدین صورت که در این فصل بعلت وجود سرما نسبت به سال قبل در همین زمان که نایلون 8 متری کشیده بودیم  در هزار مترمربع گلخانه 5% کاهش سوخت داشتیم و همچنین در مقابل وزش باد هم مقاومت بیشتر نسبت به روش قبلی از خود نشان داد.

سيستم گرمادهي:

  انرژي گرمايي گلخانه توسط سيستم­هاي گرمادهي تامين مي­شودتا دماي گياه و هوا تقريبآ ثابت بماند در تخمين سيستم­هاي گرمادهي احتياطات زير بايد مد نظر قرار گيرند:

ü    مصرف سوخت سيستم تاحدامكان كم

ü    تاحد امكان پخش گرما درجهت افقي و عمودي يكنواخت باشد

ü    كنترل سيستم آسان باشد

بطور كلي 3 روش براي كاهش مصرف انرژي وجود دارد:

Ø    گلخانه در دماي پائين­تري نسبت به قبل فعاليت كند

Ø    افزايش مقاومت حرارتي پوشش گلخانه (حفظ حرارت موجود)

Ø    كاهش تبادل هوا بين داخل وخارج گلخانه

روش اول بركمينه دماي موردنيازبراي رشدمحصول متكي است بنابراين مي­توان باتغييرواريته وانتخاب مناسب گياه به اين هدف نائئل آمد(وايت والدريچ،1980)

كاهش تبادل هوا مي­تواند باعث كاهش مصرف سوخت درحدود 10% گردد ولي ازطرف ديگرسبب افزايش رطوبت مي­گردد(2).

  تعبيه و استفاده از انواع سيستمهاي گرمايشي مناسب و مطمئن ذيل باتوجه به اقليم منطقه، نوع محصول و سطح گلخانه با رعايت سوخت مناسب و قابل دسترسي ضروري مي­باشد.

هيتر يا كوره­هاي دمنده هواي گرم، سيستم حرارت مركزي با لوله­هاي آب گرم (سيستم با آب گرم) و سيستم با بخار آب (پاگرمائي) استفاده از پرد ه­هاي ذخيره كننده انرژي داخل گلخانه جهت جلوگيري از بازتاب و انعكاس حرارت داخل گلخانه به بيرون به خصوص در شب و روزهاي سرد و ابري، استفاده از انرژي هاي نو مثل انرژي زمين گرمائي، انرژي حرارتي خورشيدي و ...

سيستم هاي حرارتي موضعي بخاريهاي كونوكسيوني يا همرفتي، بخاريهاي تابشي با انرژي هاي پائين، بخاريهاي گازي، بخاري هاي با سوخت فسيلي و ...

تذكر 1 :در صورت استفاده از موارد فوق الذكر رعايت كليه مسائل زيست محيطي و اثرات آلوده كنندگي داخل گلخانه­ها از نظرتوليد گازهاي سمي و… الزامي است.

تذكر 2: مخزن سوخت و لوله انتقال سوخت حتي المقدور بايد در محيط سرپوشيده بوده تا در برابرسرما و يخ زدگي كاملاً محافظت شود.

تذكر3: گلخانه­هايي كه مجهز به سيستم گاز رساني هستند، به دليل كاهش فشار و قطع گاز تعبيه مخزن گازوئيل در گلخانه الزامي است(2).

نحوه چیدمان بخاریها:

  کاری بود که در گلخانه انجام شد وخیلی در کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش مصرف سموم نقش چشمگیری داشت. بدین صورت که اگر طول گلخانه به حدود 50 متر برسد می توان باقرار دادن بخاری­ها در وسط گلخانه حرارت مطلوب رشد را ایجاد کنیم. که این روش مزایای زیادی دارد ازجمله: یکی از مزایا کاهش مصرف سوخت است که طبق برآورد  15% از مصرف سوخت را با این روش کاهش دادیم، البته ناگفته نماند که باید بااستفاده از نصب نایلون روی دهانه خروجی هوای گرم، هوای گرم رابه انتهای سالن ها هدایت کنیم.

  از مزایای ديگر كه دراين تحقيق بدست آمد کاهش چشمگیر مصرف سموم بود بخصوص قارچکشها بود. همانطور که تمام کشاورزان آگاهی دارند یکی از مهم­ترین بیماریهای گلخانه های خیارسبز پس از نماتد، سفیدک دروغی است که اگر کنترل نشود عرض مدت کوتاهی تمام محصول از بین می­رود، که کشاورز باخرید سموم خارجی گران قیمت تقریبآ هر 10روز یکبار بر علیه این بیماری مبارزه می کند، ولی در اين روش ما فقط در طول دوره کشت قبلی فقط 3 دفعه سم پاشی انجام داديم که یکی قبل از به نخ بستن بوته و یکی قبل از رسیدن به گل و یکی هم در طول برداشت .

از نظر مصرف آفت کش هم نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر بود.

ازنظر مصرف برق هم نسبت به قبل 30% کاهش داشتيم.

نحوه قراردادن منبع سوخت:

 در گلخانه دو منبع سوخت داریم؛ یکی منبع اصلی است که ظرفیت آن از 20000 لیتر کمتر نیست و منبع دیگر یک منبع 1 الی2 هزار لیتری هست که بعضی از کشاورزان آن رانزدیک به گلخانه بین 2 سالن قرار داده­اند و برخی دیگر داخل یکی از سالن­ها .

کسانی که منبع را داخل سالنها قرار داده­اند همانند تحقيقي كه انجام شد سبب مي­شود تا در زمستان سوخت ما یخ نزندو همچنین گازوئیل گرم بماند که خود این گرم ماندن سبب بالا رفتن راندمان گرمایشی مشعلها مي­شود ومصرف سوخت هم کمترمي­شود.

ما حتی لوله­های حامل گازوئیل که بداخل سالنها کشیده شده بود رابا فوم عایق بندی کردیم که خود در گرم نگه داشتن گازوئیل نقش داشت.

نصب ترموستاتهای چند منظوره:

  از کارهای دیگری که روی آن بررسی شد نصب ترموستاتهای جند منظوره بود. این ترموستاتها دو سنسور دارد که یکطرف سنسور به دیگ وصل است و طرف دیگر در داخل فضای گلخانه آویزان است.

گرچه در تبلیغات خود عدد 30% را درکاهش مصرف سوخت آورده ولی درتحقيقي كه انجام شد تا20% مصرف سوخت را پائين مي­آورد.

ازمزایای دیگر این نوع ترموستاتها کاهش مصرف کابل برق در داخل داخل سالنها است و همچنین دیگر نیازی به ترموستات در وسط سالن نیست، فقط یک سنسور کوجک در وسط آویزان است .

  از مزایای دیگر دارا بودن دماسنج ماکزیمم ومینیمم است که می­توان دما را در هر لحظه مشاهده کرد و به عملکرد بخاری­ها را بادیدن سردترین درجه حرارت ثبت شده پی برد.

ترموستاتهای قدیمی بعلت نفوذ رطوبت داخل آنهاسبب سوختن سیم فاز داخلی می­شدند و یا سبب سوختن رله مشعل که این ترموستاتهای جدید این مشکل را نیز مرتفع ساختند.

 نحوه عملکرد ترموستاتهای چند منظوره:

 نحوه عملکرد آن بدین صورت است که با سرد شدن گلخانه سنسورآویزان شده وسط سالن نیز سرد می­شود وسبب روشن شدن مشعل می­گردد، مشعل دیگ را داغ می­کند بدون آنکه فن روشن شود که می­توان دمای دیگ را نیز روی مانیتور نصب شده کنار بخاری مشاهده کرد سپس سنسور نصب شده روی دیگ در اثر داغ شدن سبب فعال شدن فن می­گردد که هوای خروجی در همان ابتدا گرم است. در حالی که درترموستاتهای قدیمی که در حال حاضر نیز اکثر بخاریهای گلخانه ها با همین کار می کنند فن ومشعل بطور همزمان روشن می­شوند که ابتدا چند دقیقه باد سرد از دهانه خروجی بخاری خارج می­شود و به مررو گرمتر می­شود. وحتی امکان دارد مشعل فعال شود ولی فن کار نکند که احتمال آتش سوزی نیز هست.

 بالا بردن راندمان بخاريها با جلوگيري ازخروج هواي گرم از دودكش:

 در اين كارپژوهشي بانصب كردن يك بخاري كوچك روي دودكش توانستيم راندمان گرمايشي بخاري را تا 22% افزايش دهيم بطوري كه راندمان در بخاريهاي قبلي حدود70% بود يعني 30% از حرارت ازطريق دودكش ازدسترس خارج مي­شد. طبق فرمول زير توانستيم راندمان اين بخاري­ها را محاسبه كنيم:

                                                                                           100 *( 70 - 90 )   

Fr=----------=22%                                  

                                                                                                                   90

يعني راندمان توانستيم راندمان را به 90% برسانيم بطوري كه در هر 2000 مترمربع گلخانه 3 عدد از اين بخاريها كفايت مي­كند. بعلت اينكه به تازگي اين بخاري­ها را نصب كرديم هنوز مصرف سوخت رانتوانستيم بدست بياوريم، با اين حال مشخص است كه نقش بسزايي دركاهش مصرف سوخت دارد.

نتیجه گیری:  

  هرچند روشهای بکاربرده شده می­تواند تا50% از مصرف سوخت و 30% از مصرف برق و 50% مصرف سموم را کاهش دهد، ولی هنوز روشها یی هست که باید در مورد آنها تحقیق و بررسی شود، که بصورت کلی به آنها اشاره می­کنیم:

1- در کشت فصل زمستانه می­توان همانند کشت در هوای آزاد در داخل گلخانه با استفاده از احداث تونلهای کوچک با نایلون، بذر را زیر آنها کشت کنیم تا نیاز به حداقل گرمایش باشد که این کار نیز در منطقه ما برخی از کشاورزان انجام می­دهند.

2- به تازگی در بعضی از گلخانه ها قسمت قوس دار بالای گلخانه را با نایلون از قسمت پائین جدا می­کنند که به گفته یکی از کشاورزان که این روش را به کاربرده مصرف سوخت یک سوم شده است.

3-  تمیز کردن جدار مخزن داخلی بخاری، بطوریکه به ازای 3 میلیمتر دوده راندمان بخاری 30% کاهش می­یابد.

4- گلخانه‌های خورشیدی راهکاری مناسب برای بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه کشاورزی: از مقاله؛ سيد احمدرضا فخارزاده1                                     محمدرضا نبي‌فر2

 

  بكارگيري ساده فن‌آوري‌هاي‌ نوين جهت استفاده از انرژي‌ خورشيدي، به عنوان يك منبع مفيد، سالم و بي‌خطر انرژي براي گرم كردن گلخانه‌هاي كشاورزي، علاوه بر كاهش قابل توجه مشكلات گلخانه‌داران و مسئولين ذيربط در رابطه با سوخت، گامي مهم در صرفه‌جويي مصرف سوخت‌هاي فسيلي كشور و حفظ ذخاير آنها براي آيندگان و جلوگيري از آلودگي هوا و محيط زيست خواهد بود. گلخانه‌هاي خورشيدي هم در مقياس كوچك و خانگي و هم در مقياس بزرگ و تجاري، در طرح‌هاي گوناگون و بوسيله اشخاص و يا گروه‌هاي مختلفي از كشورهاي مختلف جهان طراحي و ساخته شده و بسياري از اين طرح‌ها موفق بوده‌اند. با مطالعه انواع طرح‌هاي مختلف و هزينه ساخت آنها مي‌توان چنين نتيجه گرفت، اگر بدون افزايش فاحشي در هزينه ساخت گلخانه‌ها، روشي براي كاهش اتلاف حرارتي در شب‌هاي سرد پيدا شود تعداد بيشماري از گلخانه‌هاي خورشيدي طراحي و ساخته خواهند شد و كاربرد وسيعي در آينده در سطح كشور پيدا خواهند كرد.

   (1) كارشناس ارشد كشاورزي                               (2)  كارشناس ارشد مكانيك

 چند توصیه جهت گلخانه های درحال احداث :

         احداث گلخانه در موقعيت هاي جغرافياي مناسب.

·        تعيين استاندارد مصرف سوخت از طرف سازمان بهينه سازي مصرف سوخت

·        براي احداث گلخانه هاي كشور (نظام نامه گلخانه تصويبي وزارت جهاد كشاورزي)

          احداث گلخانه در قالب مجتمع گلخانه­ای

·        بهينه سازي مصرف سوخت در گلخانه­ها ي موجود

·   ازرده خارج كردن هيترهاي دست ساز وجايگزيني با هيترهاي باراندمان بالااستفاده از اتوماسيون سيستم يكپارچه واستفاده از سيستم كنترل  هوشمندجايگزيني سوخت گاز(طبيعي يا مايع)بجاي سوخت نفت گاز(امكان استفاده از اگزوز خروجي بعنوان منبع تامين دي اكسيدمورد نيازگياه وكاهش شدت مصرف سوخت)

·        استفاده از مزيت­هاي نسبي جغرافيايي براي توليد محصولات گلخانه­اي

·        استفاده از روش­هاي نوين تهويه درزمستان

·   استفاده از سيستم يكپارچه توزيع براي تعيين ميزان تخصيص سوخت ازطرف شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي(1).

چند توصيه جهت صرفه جويي در مصرف انرژي:  

v    كاهش نفوذ هوا به داخل گلخانه

v    ايجادپوشش مضاعف(بخصوص در شب)

v    استفاده از روكش هاي حرارتي

v    عايق بندي فوداسيون گلخانه

v    تميز وتنظيم نمودن تجهيزات گرمايي

دريك گلخانه از انرژي حرارتي براي گرم كردن وانرژي الكتريكي براي بكارانداختن موتورها، لامپ هاوكنترل كننده­ها استفاده مي­شوداز آنجا كه 15%-40% ازهزينه هاي توليد محصول را انرژي مصرفي تشكيل مي­دهد بايد توجه ويژه­اي به اين بخش صورت پذيرد.

امروزه به كمك سيستم هاوروش­هاي نويني كه در چند سال اخيرتوسعه يافته­اند مي­توان غالب گلخانه هاي قديمي را به گونه­اي بازسازي نمود كه از نقطه نظر مصرف انرژي قابل رقابت با ساختمانهاي جديد و امروزي باشند(1).

باتشكر

 اسمعيل عباسي سريزدي

 

[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ ] [ ۱۹:۳۷ بعد از ظهر ] [ عباسی ]

روشهاي مبارزه:

 مبارزه عليه نماتدچندان آسان نيست زيرا در داخل خاك يا نسوج گياهي  كه   كمتر نفوذپذير است زندگي مي كنند و دسترسي به آنها آسان نيست.

الف: مبارزه زراعي: يكي از روشهاي گياهي متناوب است. يعني بايد دقت شود كه گياه ميزبان به صورت مداوم كشت نشود. مبارزه بر عليه علفهاي هرز ميزبان نماتدها، استفاده از اقدام مقاوم نيز مؤثراست.

رعايت نكات زير نيز مي تواند مفيد باشد:

1-پرهيز از استفاده از بذر، غده يا پياز آلوده.

2-جلوگيري از حمل و نقل خاك و اندامهاي گياهي آلوده (قرنطينه) از نقاط آلوده به سالم.

3-درصورت امكان سوزان يا كپوست كردن بقاياي گياهاي آلوده (كپوست زماني مؤثر است كه حرارت از ˚c45 –60 درجه بالاتر رود).

ب: مبارزه بيولوژيكي :كشت گياهان از جنس Togetenكه ترشحات ريشه آنها سمي است. برعليه Pretjlenchui وTylenehorhynchunروي گياهان خانواده  رزارسه مفيد بوده.

نماتدها هم مانند حشرات داراي دشمنان طبعيي هستند كه شامل پروتوزورترها ، قارچها ، نماتدهاي شكارچي، كنه ها و غيره مي شود. هرچند استفاده از اين موجودات آسان نيست ليكن افزايش هموس خاك باعث افزايش جمعيت آنها مخصوص پروتوزوئرها مي شود و يك تعادل نسبي در خاك به وجود مي آيد.

ج: مبارزه فيزيكي: نماتدها نسبت به حرارت بالا خاص هستند. لذا از حرارت مي توان براي ضد عفوني خاك گلخانه ها ،‌غده ها و پيازهاي آلوده و غيره استفاده كرد.

د:مبارزه شيميايي: درمحصولات گرانقيمت و بخصوص در شرايطي كه تناوب مناسب نيست روش مؤثري است كه باعث حذف يا كاهش جمعيت نماتدها مي شود.در پاره اي از مورد ديده شده كه باعث افزايش باكتري هاي تثبيت كننده است و افزايش رشد گياه مي شود.البته اين روش گران است و استفاده متوالي ازآن ممكن است باعث ايجاد آلودگي خاك و بهم خوردن تعادل بيولوژيكي آن شود.

 تركيبات نماتدكش:

اين تركيبات نماتد را حذف نمي كنند بلكه جمعيت را تا زير سطح زبان اقتصادي پائين مي آورند. اغلب نماتدكشها قبل از كاشت مصرقمي شوند. بعضي از تركيبات جدي را مي توان پس از كاشت و روي گياه مصرف نمود، البته تعداد آنها كم است.

اين تركيبات ممكن است به صورت گاز، مايع يا جامد مصرف شوند.كارآيي مواد گازي يا مايعي كه به صورت گاز در مي آيند بهتر است و تعداد بيشتري از نماتدها را از بين مي برد. زيرا اين تركيبات بهتربه درون ذرات خاك نفوذ مي كنند. تركيبات جامدبايد با آب مخلوط شوند يا با خاك مخلوط شده وسپس مزرعه آبياري شود. بعضي از اين تركيبات نيز به صورت گرانول هستندكه پس از آبياري (مصرف)به صورت گاز در مي آيند. اين تركيبات را مي توان همراه با كود و يا مستقل در سطح مزرعه پاشيده و سپس با خاك مخلوط نمود. تركيبات مايع نيز به كمك سمپاش در خاك پاشيده مي شود. خاك درون مزرعه پاشيده مي شود.خاك مزرعه بايد كاملاً نرم باشد تا نماتدكش به صورت يكنواخت و كامل با خاك مخلوط شود. در هنگام سمپاشي بايد خاك از وضعيت مناسب برخوردارباشد. حرارت نيز از ديگر عوامل مؤثر است. بخصوص در مورد فوميگانت ها حرارت نبايد از 10 درجه كمتر باشد. حرارت مناسب 15 تا 20درجه سانتي گراد است(در عمق 20 سانتي متري). پس از سم پاشي مزرعه آبياري مي شود ويا غلطك زده مي شودياهردومورد بهتر است كه سطح مزرعه با پلاستيك پوشانده شود.اغلب نماتدكش ها براي انسان سمي هستندوبايد با دقت مصرف شود.

 مهمترين تركيبات نماتدكش عبارتند از:

1-DD (Dichloropropame-dichloropropeme)كه مايع تدخيني است.

۲- B romure demethgle كه خيلي گازي است.

۳-Dibromoè tham (Dibromuredethglene) كه فوميگانت است.

۴-Vapam

۵- Trapex(Isothiocgamatedemethgle)

۶- Sulfur de

[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ ] [ ۱۹:۳۵ بعد از ظهر ] [ عباسی ]
(۱)سموم شته کش( Aphicide):

سم دیکلروس: به میزان ۱۲۰ سی سی در ۱۰۰لیتر آب- زمان سمپاشی غروب خورشید که پنجره سالن ها بسته است.

سم پی متروزین (چس): به میزان ۱۰۰ گرم در ۱۰۰لیتر آب- زمان سمپاشی صبح بعد از طلوع یا ۲ساعت قبل از غروب خورشید.

سم اکسی دمیتون متیل: به میزان ۱۰۰سی سی در ۱۰۰ لیتر آب .

 سم هوستاکوئیک: به میزان ۱۰۰سی سی در ۱۰۰ لیتر آب .

 پریمیکارپ:باخاصيت تدخيني و سريع الاثر. زمان سمپاشی غروب خورشید که پنجره سالن ها بسته است. به میزان ۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب.   

بین این سموم بهترین سم شته کش مورد مصرف گلخانه پی متروزین یا چس است که دوره کارنس آن ۳روز است و سمی سیستمیک است.

سموم کنه کش(Acaricide): 

سم بروموپورپیلات(نئورون): کنه کشی غیرسیستمیک و تماسی است میزان مصرف ۱۰۰سی سی در ۱۰۰ لیتر آب + ۲۰سی سی مواد مویان یا روغنهای مخصوص سموم کنه کش که در این میان روغن بیولوژیک DG آزنظر تجربه خودم بهتر جواب داده  زمان مصرف صبح زود قبل از طلوع یا بعداظهر بعد از غروب خورشید.

سم آبامکتین(ورتی مک): کنه کشی باخاصیت تماسی-گوارشی ونفوذی که روی مینوز برگ هم تاثیر دارد. میزان مصرف ۶۰سی سی در ۱۰۰ آب۲۰سی سی مواد مویان یا روغنهای مخصوص سموم کنه کش که در این میان روغن بیولوژیک DG آزنظر تجربه خودم بهتر جواب داده .زمان مصرف صبح زود قبل از طلوع یا بعداظهر بعد از غروب خورشید. 

سم فن پيروكسي ميت (اورتوس):  کنه کشی غیرسیستمیک و تماسی و گوارشی ميزان مصرف ۵۰سي سي در ۱۰۰ ليتر آب.

تتراديفون: کنه کشی غیرسیستمیک باخاصیت تماسی و نفوذي. طيف وسيعي از كنه ها را در مرحله تخم و سنين جوان لاروي را كنترل مي كند.به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب .

پروپارژيت(امايت):کنه کشی غیرسیستمیک باخاصیت تماسی و دوام طولاني كه از طريق تنفس هم روي كنه مؤثر است. به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب .

هگزي تيازوكس(نيسورون):  کنه کشی غیرسیستمیک تماسی و گوارشي و نفوذي باخاصیت تخم كشي ولارو كشي كه طيف وسيعي از كنه ها را در مرحله تخم و لاروي وپورگي را كنترل مي كند وكنه هاي ماده بالغ را عقيم مي كند.به ميزان ۶۰ سي سي در ۱۰۰ آب.

فن پروپاترين(دانيتل): حشره كش وكنه كشي غير سيستميك با نحوه اثر تماسي گوارشي كه روي كنه هاي خانواده اريوفيده تاثيري ندارد.به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب . 

اوبرون: از كنه كشهاي جديدي است كه به بازارعرضه شده و روي كنه هم تاثير خوبي داشته.

بهترين كنه كش مورد استفاده در گلخانه هگزي تيازوكس است كه دوره كارنس آن هم ۳ روز است سپس اوبرون است .

سموم مورد استفاده روي مينوز برگ خوار:

سم تريگارد:حشره كشي سيستميك كه از طريق برگ يا ريشه جذب ميشود.ميزان مصرف ۲۵گرم در ۱۰۰ليتر آب و زمان سمپاشی صبح بعد از طلوع یا ۲ساعت قبل از غروب خورشید.

سم آدميرال: حشره كشي است كه روي هورمون رشد حشرات تآثير مي گذاردكه مي تواند شپشكها و سفيدبالكها و پسيلهارا كنترل كند. اين حشره كش را بايد زماني استفاده كرد كه حشره تازه از تخم خارج شده است.به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب .

كلرپريفوس(دورسبان): حشره كشي تماسي باخاصيت نفوذي و همچنين خاصيت كنه كشي نيز دارد. به میزان ۱۲۰ سی سی در ۱۰۰لیتر آب- زمان سمپاشی غروب خورشید که پنجره سالن ها بسته است.

بهترين سم درحال حاضر تريگارد است كه سم اختصاصي مينوز است با دوره كارنس ۱تا ۳ روز.

سموم مورد استفاده جهت سفيد بالك گلخانه:

موسپيلان(استامي پرايد):حشره كشي  سيستميك تماسي وتدخيني و گوارشي باخاصيت نفوذي از طريق برگ  كه جهت كنترل بسياري از آفات مكنده از جمله پسيل پسته (شيره تر)و برخي لاروها بكار ميرود. ميزان مصرف در گلخانه ۵۰گرم در ۱۰۰ ليتر آب. زمان سمپاشی صبح بعد از طلوع یا ۲ساعت قبل از غروب خورشید.  

 ايميداكلوپرايد(كنفيدور):حشره كشي  سيستميك و گوارشي با اثر تماسي روي آفات مكنده از جمله سفيد بالكها از گياه از طريق ريشه هم اين سم را جذب مي كند.ميزان مصرف ۵۰سي سي در ۱۰۰ ليتر آب.زمان سمپاشی صبح بعد از طلوع یا ۲ساعت قبل از غروب خورشید.  

سموم مورد استفاده جهت لارو هاي برگ خوار:

ديازينون: به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب .  

پرمترين:به ميزان ۱۰۰سي سي در ۱۰۰ آب .نكته:اين دو سم را تا قبل از گلدهي مي توان استفاده كرد.

ايندوكاسكارب(آوانت): حشره كشي است سيستميك كه بعد از جذب روي سيستم مركزي اعصاب حشره تاثيرو سبب فلجي و توقف تغذيه مي گردد. كه بهترين سم جهت مباترزه با برگ خوار درگلخانه است . ميزان مصرف ۲۰سي سي در ۱۰۰ ليتر آب .

 

[ جمعه ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ ] [ ۱۴:۵ بعد از ظهر ] [ عباسی ]
درباره وبلاگ

خدمات مهندسی کشاورزی رویش مشاوره درکلیه امورگلخانه، تغذیه صحیح باغات پسته، طراحی فضای سبز منازل و فروش کودسم و بذور سبزی و صیفی و نحوه کاشت آنها به مدیریت مهندس عباسی
نمایندگی فروش و پذیرش آگهی نشریه گلخانه در استان یزد.تنها نشریه تخصصی گلخانه داران در ایران.
نمایندگی فروش و نصب ترموستات های چندمنظوره ساتراپ الکتریک
نمایندگی کودارگانیک هیوم استار وفولویک دراستان یزد
نمایندگی شرکت زیست فناور سبز
نمایندگی کودهای نانو
نمایندگی کودهای ارگانیکEvaxوAnkaترکیه از طرف شرکت نوجویان اذر
تلفکس:8367452 0353 همراه:09133599849
موضوعات وب